Śladami Stasia i Nel

RADOMSKI GOŚĆ NIEDZIELNY

publikacja 09.11.2011 07:01

Każdy, kto tu przyjdzie, bez wyjeżdżania z kraju będzie mógł poznać bogactwo i różnorodność kultur państw afrykańskich.

Śladami Stasia i Nel Ks. Zbigniew Niemirski/GN Oko w oko z hieną, na szczęście to tylko wypreparowany okaz

W radomskim Muzeum im. Jac­ka Malczewskiego otwarto wystawę „Tajemnice Czarnego Lądu” na motywach powieści Hen­ryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Ekspozycja przybliża kraje, przez które wędrowali boha­terowie książki: Staś i Nel, a więc Egipt, Sudan, Abisynię, czyli dzi­siejszą Etiopię, oraz Kenię.

Na wystawie znalazło się ponad tysiąc eksponatów etnograficznych i około 120 przyrodniczych. Można tu zobaczyć przedmioty codzien­nego użytku, jak naczynia, kosze, ceramika, stroje plemienne czy biżuteria. Ponadto przedmioty zwią­zane z kultem i magią oraz broń, rzeźby, instrumenty, skóry zwie­rząt i wypreparowane ich okazy spośród gatunków, które występują na terenach przedstawianych kra­jów – czyli wszystko to, co obrazuje klimat, atmosferę i warunki bytowe danego państwa.

Duże zaintereso­wanie wśród zwiedzających wzbu­dzają autentyczne kły słonia oraz rekonstrukcje namiotu beduinów i masajskiej chaty. Tłem wystawy są wydarzenia historyczne ukazane w powieści Sienkiewicza - budowa Kanału Sueskiego i Powstanie Mah-diego. W związku z 100. rocznicą wydania „W pustyni i w puszczy” można też zobaczyć najstarsze i najciekawsze książkowe wy­dania powieści oraz egzemplarz „Kuriera Warszawskiego”, w któ­rym pierwotnie była drukowana w odcinkach.

Do zwiedzania wystawy, któ­ra czynna będzie do 30 kwietnia, zaproszeni są nie tylko uczniowie i wielbiciele Sienkiewiczowskiej powieści, ale wszyscy, którym bli­skie są egzotyczne podróże i pozna­wanie odległych zakątków świata. Poza tym muzeum, by uatrakcyjnić ekspozycję, chce organizować spo­tkania z Afrykanami mieszkający­mi w Polsce, podróżnikami i studen­tami oraz „wieczory afrykańskie”.

Patronat nad wystawą objął marszałek województwa mazo­wieckiego Adam Struzik i poseł John Godson, prezes Instytutu Afrykańskiego w Polsce.