Kuracja starego organizmu

Poaugustiański klasztor - wzbudza zachwyt swą monumentalnością, pięknem i wciąż nie do końca odkrytą historią. To nie tylko jeden z najciekawszych zabytków Żagania.

Roman Haczkiewicz zna klasztor i kościół od dzieciństwa. Wychowywał się po drugiej stronie ulicy.  – Tu przyjąłem chrzest, Pierwszą Komunię św. i bierzmowanie. Od dzieciństwa klasztor robił na mnie wrażenie, ale kiedyś nie było żadnych publikacji na jego temat. Człowiek szedł do kaplicy św. Anny, zobaczył dwa sarkofa­gi z ludzkimi szczątkami i nikt nie potrafił mu powiedzieć, kto to jest – wspomina pasjonat hi­storii. Dziś dwa relikwiarze – św. Krystiana i św. Teodata – można zobaczyć na chórze. Tam, gdzie nie­gdyś zakonnicy śpiewali chorały, od 1988 roku znajduje się ekspozy­cja sztuki sakralnej.

– Eksponaty sprowadził w 1702 r. opat Andrzej Adalbert z Rzymu, dzięki stara­niom księcia Ferdynanda Augu­sta Leopolda Lobkowicza – mówi Haczkiewicz. W bogato złoconych i rzeźbionych sarkofagach spoczy­wają zwłoki żołnierzy rzymskich z III wieku, którzy zginęli śmier­cią męczeńską za czasów cesarza Dioklecjana. W sali muzealnej znajdują się kielichy, księgi, ornaty, obrazy, a także rzeźby. Jedną z nich jest figura św. Jana Nepomucena.

– Nie­gdyś takie figury stały prawie na każdym rogu ulicy. Przez środek miasta płynie rzeka Bóbr, a to prze­cież święty ratujący przed powo­dzią – opowiada Stanisław Dziura. – Dziś już nie ma w mieście żadnej, a szkoda – dodaje. W kościele wi­zerunków świętych jest wiele. To, zdaniem proboszcza, dobra okazja do przypomnienia ludziom o ich pa­tronach. – Robię to najczęściej przy okazji liturgicznego wspomnienia świętego. I tak na przykład dentyści mogą się dowiedzieć, że św. Apolo­nia, przedstawiana ze szczypcami, to ich patronka – mówi ks. Kulka. – Przede wszystkim jednak, jak na klasztor poaugustiański przy­stało, nawiązuję przy różnych okazjach do życia i nauki św. Au­gustyna – dodaje.

Kuracja starego organizmu   Krzysztof Król/GN Klasztor zwiedzają ludzie z całej Polski. Na zdjęciu od lewej: Magda Słowińska ze Szczecina, Marek Słowiński z Żagania, Magdalena Michalska z Braniewa i przewodnik Adam Raciborski Kościół poddawany jest sukce­sywnie renowacji, ale proboszcz zdaje sobie sprawę, że do finału jeszcze długa droga. – Robimy małe kroki, ale idziemy do przo­du. To jak ze starym organizmem – jedną chorobę się uleczy, to zaraz nowa dolegliwość się pojawia. Pra­cy jest na wiele lat. Nikt nie robił całościowego szacunku kosztów remontu, ale na pewno są to mi­liony – mówi proboszcz.

Jego zda­niem, sama parafa nie jest w sta­nie dokonać tego dzieła. Potrzebne jest wsparcie miasta i konserwa­tora zabytków. – Wkrótce będzie remontowana zachodnia fasada kościoła. Wraz z Urzędem Miasta otrzymaliśmy z Unii Europejskiej fundusze na jej remont – mówi ks. Kulka. W działaniach na rzecz żagań­skiej perły swojego proboszcza wspierają parafianie. Wśród nich przedstawiciele Akcji Katolickiej. – Nasz wkład w ten ogromny za­bytek jest zawsze niewielki – mówi z uśmiechem Halina Gacek, prezes parafialnego oddziału Akcji. – Sta­ramy się pomóc w zdobywaniu pieniędzy przez organizowanie zbiórek i kontakty z urzędami, ponadto oprowadzamy wycieczki i tworzymy materiały promocyjne - dodaje.

Obecnie parafa stara się, aby zabytek uznano za pomnik histo­rii, czyli szczególną formę ochrony najcenniejszych zabytków w Pol­sce. Taki tytuł nadaje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wnio­sek ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wśród zabytków posiadających taki status są klaszto­ry w Częstochowie, Krzeszowie, Gostyniu czy Lądzie. W napisaniu odpowiedniego wniosku pomagał m.in. żagański regionalista Adam Raciborski z Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Uznanie tego klasztoru za pomnik historii pozwoli łatwiej pozyskiwać fun­dusze na jego odrestaurowanie - wyjaśnia A. Raciborski. - Mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko uda się odnowić zespół klasztorny, ale stworzyć tu muzeum sztuki sa­kralnej z prawdziwego zdarzenia - dodaje.        

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama