Remedium na obrazoburców

– Analizując polskie premiery teatralne, można odnieść wrażenie, że tzw. lewicowość to jedyna możliwa opcja w teatrze – ze smutkiem stwierdza Stanisław Mutz.

Opór tej tendencji postanowili dać artyści ze Śląska. Razem z amatorami chcą stworzyć gru­pę nawiązującą do najlepszych, przedwojennych tradycji teatrów alternatywnych.

– W polskich teatrach panuje polityczna po­prawność: są tematy, o których można mówić tylko dobrze: homo­seksualizm, feminizm, aborcja... My chcemy pokazać inną opcję – mówi Stanisław Mutz, śląski dra­maturg i eseista. – Inną, duchową perspektywę postrzegania świata, niejednokrotnie wyszydzaną przez rodzimych obrazoburców, którzy prócz szyderstwa niewiele mają do zaproponowania – dodaje.

Autor „Polterabend”, pierw­szej sztuki napisanej w całości po śląsku, granej na deskach Teatru Śląskiego, nie chce uciekać od trudnych tematów: brutaliza­cji współczesnego świata, zaniku duchowości. – Artyści identyfikujący się z chrześcijaństwem nie powinni tworzyć chrześcijańskiego getta, pozwolić zepchnąć się na margines, lecz odważnie arty­kułować swoje racje i swoją wizję świata – przekonuje S. Mutz.

Pokazać ją chcą profesjo­naliści ze Śląska wsparci przez amatorów. Poszukiwane są oso­by w każdym wieku, które będą działać w trzech grupach: scenie śląskiej, scenie współczesnej i te­atrze języka, ponieważ twórcy chcieliby w przyszłości wymie­niać się doświadczeniami z part­nerami z zagranicy.

– Zależy nam nie tylko na aktorach, lecz także osobach, które mogłyby współ­tworzyć całą oprawę spektakli: zainteresowanych pisaniem sce­nariuszy, muzyków, scenografów – wylicza Stanisław Mutz.

Spotkania planowane są raz w miesiącu i będą miały charak­ter warsztatów. Wszyscy, którzy będą chcieli dołączyć do zespo­łu, powinni przygotować krót­ki własny występ i wypełnić deklarację, dostępną na stronie internetowej Ośrodka Kultury Andaluzja.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama