Krauze nakręci „Smoleńsk”

Antoni Krausze, reżyser „Czarnego Czwartku”, nakręci film o katastrofie w Smoleńsku. W filmie zamierza wykorzystać formułę fabularnej rekonstrukcji prawdziwych wydarzeń, zastosowaną uprzednio w „Czarnym Czwartku”.

Film przy­po­mni po­stać Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Le­cha Ka­czyń­skie­go, któ­ry zgi­nął w ka­ta­stro­fie rzą­do­we­go sa­mo­lo­tu  wraz z po­zo­sta­ły­mi 95 uczest­ni­ka­mi ofi­cjal­nej de­le­ga­cji uda­ją­cej się na ob­cho­dy 70-tej rocz­ni­cy mor­du do­ko­na­ne­go na pol­skich ofi­ce­rach w Ka­ty­niu.

Przy oka­zji śledz­twa pro­wa­dzo­ne­go przez mło­dą dzien­ni­kar­kę, któ­ra wbrew ofi­cjal­nej wer­sji sta­ra się po­znać praw­dzi­we przy­czy­ny ka­ta­stro­fy, po­zna­je­my też naj­waż­niej­sze do­ko­na­nia Pre­zy­den­ta, w tym nie­zwy­kle dra­ma­tycz­ną wy­pra­wę pię­ciu pre­zy­den­tów kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wo­-W­schod­niej do ogar­nię­tej woj­ną Gru­zji, za­ini­cjo­wa­ną przez Le­cha Ka­czyń­skie­go,   a tak­że ma­ło zna­ne epi­zo­dy wal­ki z Pre­zy­den­tem to­czo­nej przez obóz rzą­do­wy,.

Ka­ta­stro­fę sa­mo­lo­tu Tu­-154M zre­kon­stru­uje­my kom­pu­te­ro­wo w opar­ciu o usta­le­nia ze­spo­łu par­la­men­tar­ne­go ds. Smo­leń­ska. – zapowiada Ewelina Pertkiewicz, przedstawicielka firmy producenckiej Picaresqu, która jest producentem wykonawczym najnowszego filmu Antoniego Krauze pod roboczym tytułem „Smoleńsk”. – „Ich funda­men­tem są nie­za­leż­ne eks­per­ty­zy prof. Ka­zi­mie­rza Bi­nien­dy i prof. Ka­zi­mie­rza No­wa­czy­ka z USA oraz dr inż. Grze­go­rza Szu­la­dziń­skie­go z Au­stra­lii.”

Autorem scenariusza filmu „Smoleńsk” jest Marcin Wolski, a w jego tworzenie zaangażowanych jest wielu znakomitych artystów, m. in. kompozytor Michał Lorenc. Film w całości będzie finansowany ze zbiórki publicznej, na potrzeby której została powołana Fundacja „Smoleńsk 2010”. 

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama