Nowy Teatr Stary

Bombonierka – powiedzieli o nim eksperci. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze w 2007 r. budynkowi groziło zawalenie. Dziś od progu wita luksus.

Po 30 latach artystycznej nie­obecności druga najstarsza scena teatralna w Polsce wznawia działalność. Walący się do niedaw­na budynek Teatru Starego stał się znowu wizytówką Lublina, i to wi­zytówką znakomitą.

Począwszy od przekroczenia ogromnych szklanych drzwi, przez błyszczące korytarze z wystawami archeolo­gicznymi i projekcjami multime­dialnymi, po imponującą salę widowiskową z wygodnymi fotelami obitymi czerwonym materiałem, sprowadzonym specjalnie z Francji. Scena należy do najnowocze­śniejszych w Polsce. Wyposażona we wszelkiego rodzaju zapadnie, orkiestron i najnowsze cuda tech­niki. Poza tym obniża się do po­ziomu widowni, która po łatwym demontażu krzeseł, może stać się salą balową. Do tego wszystkiego program przyciągający miłośni­ków różnych sztuk. Jest rzeczy­wiście czym się szczycić.

Lublin   Agnieszka Gieroba/GN Lublin
Przedmioty znalezione podczas prac archeologicznych w teatrze można oglądać w gablotach na teatralnych korytarzach
Dla każdego coś miłego

Na dzień otwarty przyszły tłumy. Choć teatr dopiero zaczy­na swoją działalność, już ustawia­ją się kolejki po bilety. Rodzi się jedno z lubelskich miejsc, gdzie z pewnością warto bywać.

– Aby widzowie Teatru Sta­rego mogli z łatwością odnaleźć interesujące ich pozycje, program będzie uporządkowany tak, aby każdej prezentowanej dziedzi­nie sztuki przyporządkowany był na stałe dany dzień tygodnia – mówi Karolina Rozwód, dyrektor.

W poniedziałki więc film: polskie i światowe kino artystycz­ne. We wtorki literatura: cykl spotkań, podczas których osobi­stości ze świata kultury i literatu­ry dyskutować będą o najważniej­szych zagadnieniach związanych z literaturą. W środy muzyka: koncerty muzyki klasycznej i jazzowej w wykonaniu uzna­nych polskich artystów, twórców młodego pokolenia, oraz zespoły lubelskie.

Lublin   Agnieszka Gieroba/GN Lublin
Wejście do teatru
W piątki i soboty teatr: zarów­no najciekawsze spektakle kame­ralne zespołów poszukujących, jak i przedstawienia dramatyczne oraz muzyczne z udziałem popu­larnych aktorów.

W niedziele „Teatr Stary dla najmłodszych”: przedstawienia teatralne, koncerty i czytanie bajek dla dzieci oraz ich rodziców. W programie znajdą się propo­zycje zarówno dla najmłodszych dzieci, do 3 lat, jak i tych trochę starszych.

Nie tylko teatr
Wyprawa do Teatru Starego może być również okazją do spo­tkania z historią. Podczas prac remontowych prowadzono bada­nia archeologiczne. Ku wielkiej radości archeologów natrafiono na znaleziska sięgające kilku ty­sięcy lat przed naszą erą.

– Teatr ma dwie kondygnacje poniżej poziomu ziemi. Kopiąc tak głębo­ko, dotknęliśmy historii Lublina, o jakiej nam się nie śniło. Przed­mioty codziennego użytku lu­dów, które kiedyś tu mieszka­ły, ozdoby, narzędzia. Były też bardziej współczesne znalezi­ska z przełomu XIX i XX wieku świadczące o życiu teatru. To, co znaleźliśmy, eksponujemy w gablotach na korytarzach te­atralnych. W ten sposób w prze­rwie spektaklu widz może być jednocześnie w muzeum – mówi Maria Balawajder-Kantor, odpo­wiedzialna za projekt renowacji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama